Pulmolog – alergolog

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov, pulmolog-alergolog

Doc. dr sci med. Violeta Kolarov

Pulmolog – alergologPosebno interesovanje za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa astmom. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima sa astmom, hroničnom opstruktivnom bolesti pluća i zapaljenskim bolestima donjih disajnih puteva.

Rođena je 1974. godine u Novom Sadu, nakon srednje medicinske škole “7. April” u Novom Sadu upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu gde diplomira 2000. g. Iste godine se zaposlila u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, gde i danas radi. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila je 2007. godine.

Januara 2013.g. izabrana je za asistenta na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Iste godine stekla je zvanje Primarijusa. Juna 2014. g. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena depresije kod pacijenata sa astmom i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća”. Marta 2015.g. položila je subspecijalistički ispit iz Alergologije sa završnim radom “Plućna oboljenja sa eozinofilijom”  na medicinskom fekultetu u Novom Sadu. Јuna 2018.g. izabrana u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Nagrađena je nagradom Univerziteta Novi Sad za mentorstvo studentskog rada koji je postigao izuzetne rezultate na 58. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem.

Godine 2018. završila je Evropsku školu spirometrije.

Bavi se naučnim radom. Aktivno učestvuje na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Govori engleski jezik.

Autor i koautor je u preko 50 stručnih i naučnih radova iz oblasti pulmologije koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima, od kojih je 10 publikovano u indeksiranim međunarodnim časopisima.

Radi na odeljenju za astmu, Klinike za opštu pulmologiju, Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

Tokom svoje profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u lečenju pacijenata sa astmom, kako bolničkih tako i ambulatnih pacijenata kroz ambulantni rad u Alergološkoj ambulanti Instituta za plućne bolesti Vojvodine gde se sprovodi dijagnostika astme; redovni kontrolni pregledi pacijenata sa astmom; alergološka ispitivanja (kutano testiranje na standardne inhalatorne alergene), primenjuje se biološka terapija kod pacijenata sa teškom astmom.

Koordinator i istraživač je u nekoliko kliničkih studija iz oblasti astme i hronične opstruktivne bolesti pluća.

Član je stručnih i naučnih asocijacija, među kojima su:

  • Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
  • Lekarska komora Srbije
  • Pneumoftiziološka sekcija Vojvodine
  • Alergološka sekcija Vojvodine
  • Evropsko respiratorno udruženje

Zakažite pregledPulmologija

Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


Prijavi se na naš Newsletter!

Call Now Button